ជួបគ្នាដូរសៀវភៅលើកទី២ Book Exchange Meet-Up 2.0
[English Below]
"គិតមុននិយាយ
អានមុនគិត"
សៀវភៅគឺជាម្ហូបអាហារសម្រាប់ខួរក្បាល ដូច្នេះ តោះនាំគ្នាចែករំលែកវាជាមួយអ្នកដទៃ!
Workspace 1 មានសៀវភៅល្អប្រហែល ៤០០ ក្បាល ពីការបរិច្ចាក អំណោយហើយ យើងខ្ញុំរៀបចំពុកម្មពិធីផ្លាស់ប្តូរសៀវភៅនៅ INSPIRATION LIBRARY របស់យើង។
អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរ ការសន្ទនា គំនិត និងចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀត ។
មូលហេតុមួយទៀតគឺអាចជាការរាប់អានមិត្តភក្តិថ្មី ជាមួយការផឹកកាហ្វេ ;)
លក្ខខណ្ឌក្នុងការផ្តូវសៀវភៅ:
1. សៀវភៅជាភាសាអង់គ្លេស
2. មិនមែនជាសៀវភៅសិក្សា
3. មិនមែនជាទស្សនាវដ្តី
4. ពុំមានការផ្លាស់ប្តូរជាថវិកា
5. សៀវភៅត្រូវមានសភាពស្អាត
 
"Think before you speak,
Read before you think"
 
There is no doubt that books are vitamins for the brain, let's share a bit of it with others.
 
Workspace 1 has up 400 good book collection from our book donation and we are hosting book exchange at our INSPIRATION LIBRARY.
You can exchange words, thoughts, and interests with other participants. Maybe a reason to make a new friend over a coffee ? ;)
 
 
 
House Rules:
1. English books only
2. No study books
3. No magazines
4. No money
5. Books need to be in good condition